Ochrana osobných údajov

 1. Úvodné ustanovenia

 

 • Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
  1. BPP Development s.r.o., so sídlom Gaštanova 1007/6, 014 01 Bytča IČO: 50 246 291, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 65358/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
  2. Osobnými údajmi meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, doručovacia adresa, číslo občianskeho preukazu, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, IP adresa.
 • Prevádzkovateľ ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov pri zabezpečení projektovania, realizácie a predaja nehnuteľností (pozemkov a stavieb), najmä rodinných domov, bytových domov a bytov, polyfunkcií, obchodných priestorov a pod.
 • Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi najmä:
  1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)
 • Účastník je fyzickou osobou, ktorá si objednáva od Prevádzkovateľa zhotovenie diela a/alebo dodanie tovarov a služieb v stavebnom odvetví a/alebo kúpu nehnuteľností.
 • Prevádzkovateľ je developerská a stavebná spoločnosť, ktorá projektuje a realizuje stavby a za týmto účelom poskytuje tovary a služby účastníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
  1. v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou zhotovenia diela a/alebo dodania tovarov a služieb Prevádzkovateľa a/alebo predaja nehnuteľností, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
  2. za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II. na právnych základoch tam uvedených.

 

 1. Účely a doby spracovania Osobných údajov

 

 • Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
  1. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku a poskytovanie služieb:
   1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu; ide najmä o zhotovenie diela (projektu, stavby a pod.), zmluvy o dielo, rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy a pod. v súlade s osobitnými predpismi;
   2. zákaznícka administratíva: vedenie osobných záznamov o všetkých účastníkoch a ich službách. Na základe analýzy týchto záznamov tiež tvorba strategických rozhodnutí o ponukách pre zákazníkov;
  2. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
   1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
   2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje účastníka, údaje o poskytnutých službách a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa poskytnutia služieb.
  3. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
   1. účinná ochrana práv prevádzkovateľa v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od poskytnutia služby a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
   2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi;
 • záznamy prejavov osobnej povahy: na právnom základe oprávneného záujmu (predchádzanie zneužívaniu služby a ochrana majetku) a základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 10, odsek 3, písmeno a) Zákona, môže prevádzkovateľ vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na úradné účely na základe Zákona, na umelecké účely alebo na účely filmového, rozhlasového, tlačového alebo televízneho spravodajstva. Pri vykonávaní takéhoto záznamu prevádzkovateľ prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia;
 1. monitoring kamerovým systémom: kontrola dodržiavania bezpečnosti a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Všetky priestory s kamerovým monitoringom sú riadne označené piktogramom, logom prevádzkovateľa a adresou so všetkými informáciami o spracúvaní osobných údajov. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa;
 1. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
  1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
  2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale manuálnu tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 • zverejnenie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov (fotografie a videá) zhotoveného diela alebo poskytnutého tovaru a služby pre Účastníka, t. j. najmä fotografie a videá zhotovených stavieb (domov a bytov) vrátane interiéru, bez zobrazenia akejkoľvek fyzickej osoby pri maximálnom zohľadnení ochrany súkromia osôb, a to na webovom sídle Prevádzkovateľa bppdevelopment.sk a na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa (Facebook, Instagram a pod.).
 1. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas) (ďalej len „Technické cookies“). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe (ďalej len „reklamné a marketingové cookies“). S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky. Bližšie informácie a podmienky sú uvedené v čl. V týchto zásad.
 1. Kontaktný formulár
  1. Osobné údaje zadané v kontaktnom formulári sa spracúvajú výlučne za účelom spätného kontaktovania a odpovede na zaslanú správu.

 

 

 • Právny základ spracovania osobných údajov:
  1. Plnenie zmluvy– v prípade objednania realizácie projektu alebo zhotovenia stavby, v prípade priameho predaja nehnuteľnosti.
  2. Súhlas– najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade súťaží, v prípade zhotovovania obrazovej a obrazovo-zvukovej dokumentácie zhotoveného diela a pod.. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
  3. Plnenie zákonných povinností– pri uchovaní údajov v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
  4. Oprávnený záujem– pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv. V týchto prípadoch prevádzkovateľ vždy posúdi, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv účastníka.

 

 

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 

 • Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre zhotovenie diela, dodanie tovaru alebo poskytnutie konkrétnej služby Prevádzkovateľa.
 • Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 • Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 • Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, poskytnutie služieb, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 • Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť akékoľvek osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

 

 1. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním (informácie pre Účastníka)

 

 • Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
  1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
  2. právo na opravu poskytnutých Osobných údajov;
  3. právo na vymazanie poskytnutých Osobných údajov (právo „na zabudnutie“);
  4. právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  5. právo na prenos osobných údajov na iného prevádzkovateľa;
  6. právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;
  7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  8. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Ad a) Právo na prístup k osobný údajom (čl. 15 GDPR):

 

Účastník má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, Účastník má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR

 

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Účastník požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Účastník podal žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Účastník nepožiadal o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Ad b) Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR):

 

Účastník má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Ad c) Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) (čl. 17 GDPR):

 

Účastník má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. Účastník odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. Účastník namieta voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov alebo Účastník namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

 

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je ich povinný vymazať, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údajov na základe ním zverejnených informácií, že Účastník žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje na ich kópie alebo repliky.

 

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ad d) Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR):

 

Účastník má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. Účastník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a Účastník namieta výmaz osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Účastník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. Účastník namietal voči spracúvaniu osobných údajov dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie osobných údajov z hore uvedených dôvodov obmedzilo, prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Iné spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ uskutočniť len a základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Účastníka, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Ad e) Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR):

 

Účastník má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase so spracúvaním bežných osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na súhlase so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluvných lebo predzmluvných vzťahoch v zmysle podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Účastník má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Ad f) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (§ 100 zákona o ochrane osobných údajov):

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každý Účastník právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.

 

Ad g) Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) (čl. 21 GDPR):

 

Účastník má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, a ktoré je vykonávané na vo verejnom záujme na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Účastník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak Účastník namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

Ad h) Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

 

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, Účastník je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Účastník môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený nasledovne:

 1. elektronicky správou zaslanou na adresu info@bppdevelopment.sk s tým, že v predmete správy uvedie „odvolanie súhlasu podľa GDPR“
 2. písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, t.j. BPP Development s.r.o., so sídlom Gaštanova 1007/6, 014 01 Bytča,

 

Obmedzenie práv Účastníka

Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:

 1. bezpečnosť Slovenskej republiky,
 2. obranu Slovenskej republiky,
 3. verejný poriadok,
 4. plnenie úloh na účely trestného konania,
 5. iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 6. ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní
 7. predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 8. monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci
 9. ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 10. uplatnenie právneho nároku,
 11. hospodársku mobilizáciu.

 

Spôsob uplatnenia práv dotknutou osobou

 

 • Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť formou žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@bppdevelopment.sk.
 • V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@bppdevelopment.sk
  2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@bppdevelopment.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 • Ak uplatní Účastník ktorékoľvek právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od doručenia žiadosti Účastníkom Prevádzkovateľovi. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého počtu žiadostí. O predĺžení lehoty bude Účastník informovaný vždy pred uplynutím mesiaca.
 • Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV ods. 1) písm. a) a f) je možné iba prostredníctvom správy so zaručeným elektronickým podpisom Účastníka alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 • Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV. ods.1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV. ods. 1 prijatá a teda ani vybavená.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

 1. Kategórie príjemcov, tretích strán a cookies

 

 • Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje, nesprístupňuje ani nezverejňuje, tieto však môže zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán. Údaje sú zdieľané iba v rozsahu potrebnom na predaj a poskytnutie služby v súlade s obchodnými podmienkami. Údaje sú zdieľané pri:
  1. Zhotovovaní stavieb a súvisiacich činnostiach, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu dodávateľom Prevádzkovateľa,
  2. Preprave, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:
   1. Prepravným spoločnostiam objednaným Prevádzkovateľom,
  3. Prevádzke, vylepšovaní a údržbe webstránok; osobné údaje majú v prípade potreby v nevyhnutnom rozsahu k dispozícii aj dodávatelia, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi služby súvisiace s tvorbou a správou webstránok, pričom údaje môžu byť poskytnuté:
   1. EASY – reklamná agentúra
  4. Poskytovaní reklám a analýze údajov z nich, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:
   1. Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   2. Google AdWords – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Pixel – Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
 • Cookies
  1. Technické cookies prevádzkovateľ používa na riadne fungovanie webstránky, pričom súhlas s ich použitím od účastníka sa nevyžaduje.
  2. Reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ používa za účelom zobrazenia obsahu podľa predchádzajúcich preferencií účastníka a za účelom zobrazovania reklamy podľa záujmov účastníka, pričom reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ ukladá iba na základe súhlasu účastníka.
  3. Účastník je oprávnený súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, pričom Prevádzkovateľ upozorňuje, že takýto úkon môže spôsobiť čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť webstránky bppdevelopment.sk
  4. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach:
   1. Chrome
   2. Firefox

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 • Účastník (Účastník) má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 • Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2020.